You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แบบทดสอบก่อนเรียน :: หน่วยที่ 2

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2
เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
3. เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 10 ข้อ ให้คลิกที่ปุ่ม "ตรวจคำตอบ" เพื่อดูผลคะแนน
 
 
1. ปรแกรม Photoshop ใช้สำหรับทำอะไร ?
  ก. ใช้สำหรับตัดต่อวีดิโอ
ข. ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม
ค. ใช้สำหรับถ่ายภาพ
ง. ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก
2. กลุ่มของหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือ  เรียกว่าอะไร ?
  ก. Toolbox
ข. Palette
ค. Layers
ง. Menu
3. เมนู File หมายถึงอะไร ?
  ก. รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
ข. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
ค. รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
ง. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์
4. เมนู Edit หมายถึงอะไร ?
  ก. รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
ข. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
ค. รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
ง. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์
5.
ถ้านักเรียนต้องการกลับมาแก้ไขงานที่นักเรียนยังทำไม่เสร็จ ต้องเลือกบันทึกงานเป็นนามสกุลอะไร ?
 
ก. JPEG (*JPEG,*JPE,*JPG)
ข. Photoshop (*PSD,*PDD)
ค. Photoshop PDF (*PDF,*PDP)
ง. CompuServe GIF (*GIF)
6.
ถ้านักเรียนต้องการนำรูปภาพที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วไปลงเว็บไซต์ต่างๆ นักเรียนต้องเลือกบันทึกงานเป็นนามสกุลอะไร ?
 
ก. JPEG (*JPEG,*JPE,*JPG)
ข. Photoshop (*PSD,*PDD)
ค. Photoshop PDF (*PDF,*PDP)
ง. ไม่มีข้อถูก
7.
Toolbox คืออะไร ?
 
ก. การซ้อนทับกันของภาพเป็นชั้นๆ
ข. กลุ่มหน้าต่างที่รวมคุณสมบัติของเครื่องมือ
ค. กล่องที่รวบรวมเครื่องมือในการวาด ตกแต่ง แก้ไขภาพ
ง. แถบสำหรับควบคุมโปรแกรม
8.
การเปิดไฟล์รูปภาพ ปกติแล้วควรใช้คำสั่งใด ?
 
ก. ใช้คำสั่ง File -> Open
ข. ใช้คำสั่ง File -> New
ค. ใช้คำสั่ง File -> Save
ง. ใช้คำสั่ง File -> Save As
9.
Layers คืออะไร
 
ก. การซ้อนทับกันของภาพเป็นชั้นๆ
ข. กลุ่มหน้าต่างที่รวมคุณสมบัติของเครื่องมือ
ค. กล่องที่รวบรวมเครื่องมือในการวาด ตกแต่ง แก้ไขภาพ
ง. แถบสำหรับควบคุมโปรแกรม
10.
หากคลิกขวา Layer ที่ชื่อ Background และเลือก Duplicate Layer.. จะเกิดอะไรขึ้น ?
 
ก. วิธีเพิ่มภาพพื้นหลัง
ข. เปิดภาพ Background
ค. วิธีนี้เป็นการ Copy Layer ที่ชื่อ Background
ง. วิธีเพิ่ม Layer
ได้คะแนน =  
คิดเป็น % :  
ผลการสอบ :

 
 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here