You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2
เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
3. เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 40 ข้อ ให้คลิกที่ปุ่ม "ตรวจคำตอบ" เพื่อดูผลคะแนน
 
 
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง ข้อใด?
  ก. ศิลปะหรือศาสตร์แขนงหนึ่ง
ข. ภาพเขียน สัญลักษณ์ ภาพถ่าย
ค. การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
ง. การสร้างงานโดยใช้สมาร์ทโฟน
2. โปรแกรม Photoshop ใช้สำหรับทำอะไร ? ?
  ก. ใช้สำหรับตัดต่อวีดิโอ
ข. ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม
ค. ใช้สำหรับถ่ายภาพ
ง. ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก
3. เมนู File หมายถึงอะไร ?
  ก. รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
ข. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
ค. รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
ง. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์
4. เมนู Edit หมายถึงอะไร ?
  ก. รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
ข. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
ค. รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
ง. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์
5. เมนู Image หมายถึงอะไร ?
  ก. รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
ข. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
ค. รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
ง. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์
6. ข้อใดคือไฟล์ที่ใช้เก็บภาพแบบราสเตอร์คุณภาพสูง เช่น ภาพกราฟิกที่นำไปทำงานด้านสิ่งพิมพ์ ?
  ก. ไฟล์ .jpg
ข. ไฟล์ .gif
ค. ไฟล์ .tiff
ง. ไฟล์ .psd
7.
ถ้านักเรียนต้องการกลับมาแก้ไขงานที่นักเรียนยังทำไม่เสร็จ ต้องเลือกบันทึกงานเป็นนามสกุลอะไร ?
 
ก. JPEG (*JPEG,*JPE,*JPG)
ข. Photoshop (*PSD,*PDD)
ค. Photoshop PDF (*PDF,*PDP)
ง. CompuServe GIF (*GIF)
8.
ถ้านักเรียนต้องการนำรูปภาพที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วไปลงเว็บไซต์ต่างๆ นักเรียนต้องเลือกบันทึกงานเป็นนามสกุลอะไร ?
 
ก. JPEG (*JPEG,*JPE,*JPG)
ข. Photoshop (*PSD,*PDD)
ค. Photoshop PDF (*PDF,*PDP)
ง. ไม่มีข้อถูก
9.
ภาพกราฟิกประเภทใด มีส่วนโค้ง เว้า มุม แสง ความลึก มีลักษณะการมองภาพที่เหมือนจริง ?
 
ก. 1 มิติ
ข. 2 มิติ
ค. 3 มิติ
ง. 4 มิติ
10.
คำสั่งใด คือ การบันทึกไฟล์ข้อมูลสำหรับทำสำเนา เพื่อไม่ให้ทับไฟล์เดิม ?
 
ก. File > Save As
ข. Insert > Save As
ค. View > Save
ง. Edit > Save
11.
ไฟล์ภาพกราฟิกแบบใด เป็นภาพนิ่งพื้นหลังโปร่งใส ?
 
ก. BMP
ข. PNG
ค. JPG
ง. PSD
12.
หากต้องการคัดลอก ต้องกดคำสั่งใด ?
 
ก. Ctrl + C
ข. Ctrl + V
ค. Ctrl + Z
ง. Ctrl + B
13.
การเติมสีสันหรือปรับแก้ไขสีในรูปควรใช้คำสั่งอะไร ?
 
ก. Image > Photo filter…
ข. Image > Color lookup…
ค. Image > Curves...
ง. Image > Color Balance...
14.
ระบบสีแบบใดที่ตามหลักการเป็นการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ ?
 
ก. ระบบสี CMYK
ข. ระบบสี RGB
ค. ระบบสี LAB
ง. ระบบสี HSB
15.
ระบบสีใดที่เป็นระบบสีมาตรฐานเหมาะกับงานพิมพ์ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ ?
 
ก. ระบบสี CMYK
ข. ระบบสี RGB
ค. ระบบสี LAB
ง. ระบบสี HSB
16.
จุดเล็กๆ หลายๆจุดที่มาเรียงตัวกัน เป็นภาพกราฟิก ซึ่งจุดเล็กๆนั้น เราเรียกว่าอะไร ?
 
ก. บิตแมพ
ข. เวคเตอร์
ค. พิกเซล
ง. จุดภาพ
17.
หากคลิกขวา Layer ที่ชื่อ Background และเลือก Duplicate Layer.. จะเกิดอะไรขึ้น ?
 
ก. วิธีเพิ่มภาพพื้นหลัง
ข. เปิดภาพ Background
ค. วิธีนี้เป็นการ Copy Layer ที่ชื่อ Background
ง. วิธีเพิ่ม Layer
18.
ข้อใดเป็นนามสกุลภาพเคลื่อนไหว ?
 
ก. JPG
ข. GIF
ค. PNG
ง. PSD
19. เมื่อคลิกลงบนพื้นหลังที่ต้องการ จะปรากฏเส้นประล้อมรอบพื้นที่ๆ ที่เราเลือกไว้ นั้นหมายความว่าอะไร ?
  ก. กำลังเลือกพื้นที่นั้นอยู่
ข. กำลังตัดภาพ
ค. เลือกพื้นที่ที่ไม่มีอยู่
ง. เลือกอุปกรณ์
20. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ขั้นตอนการบันทึกรูปภาพให้พื้นรูปภาพเป็นแบบภาพเคลื่อนไหว?
  ก. File -> Open…
ข. File -> Save
ค. File -> Save As…
ง. File -> Save for Web…
21. เมื่อต้องการสร้าง Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้กับรูปภาพที่เราต้องการต้องเลือกใช้เครื่องมือใด ?
  ก. Rectangular Marquee Tool
ข. Elliptical Marquee Tool
ค. Single Rom Marquee Tool
ง. Single Column Marquee Tool
22. เมื่อคลิกเมาส์ที่เมนู Select -> Inverse เพื่อกระทำสิ่งใด ?
  ก. เพื่อทำการขยายขนาดส่วนที่เราได้เลือกไว้
ข. เพื่อทำการกลับส่วนที่เราได้เลือกไว้เป็นตรงกันข้าม
ค. เพื่อทำการลดขนาดส่วนที่เราได้เลือกไว้
ง. เพื่อทำการยกเลิกส่วนที่เราได้เลือกไว้
23. การเทสีลงในส่วนของกรอบภาพควรใช้เครื่องมือใด ?
  ก. Gradient Tool
ข. 3D Material Drop Tool
ค. History Brush
ง. Paint Bucket Tool
24. Toolbox คืออะไร ?
  ก. กล่องที่รวบรวมเครื่องมือในการวาด ตกแต่ง แก้ไขภาพ
ข. กลุ่มหน้าต่างที่รวมคุณสมบัติของเครื่องมือ
ค. การซ้อนทับกันของภาพเป็นชั้นๆ
ง. แถบสำหรับควบคุมโปรแกรม
25. ข้อใด ไม่ใช่  ความสามารถของโปรแกรม Photoshop ?
  ก. รีทัช ลบสิวและริ้วรอย
ข. ตัดต่อภาพ
ค. ตกแต่งภาพ
ง. ตัดต่อ VDO หนังสั้น
26. การเปิดไฟล์รูปภาพ ปกติแล้วควรใช้คำสั่งใด ?
  ก. ใช้คำสั่ง File -> Open
ข. ใช้คำสั่ง File -> New
ค. ใช้คำสั่ง File -> Save
ง. ใช้คำสั่ง File -> Save As
27. ใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้เพื่อลากตามเส้นของภาพที่ต้องการตัดต่อเพื่อลบพื้นหลังที่มีสีตัดกันอย่างชัดเจน ?
  ก. Quick Selection Tools
ข. Magic wand Tool
ค. History Brush
ง. Paint Bucket Tool
28. การปรับย่อ/ขยายขนาดรูปภาพ สามารถใช้ปุ่มลัดใด ?
  ก. กด Ctrl + V
ข. กด Ctrl + T
ค. กด Ctrl + C
ง. กด Ctrl + S
29. ข้อใดคือเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่เป็นตัวอักษรในแนวนอนแบบพิมพ์ปกติ ?
  ก. Horizontal Type Tool
ข. Vertical Type Tool
ค. Horizontal Type Mask Tool
ง. Vertical Type Mask Tool
30. หากต้องการตกแต่งภาพด้วยเทคนิคพิเศษ เช่น แปลงภาพถ่ายเป็นภาพวาดการ์ตูน ต้องไปที่คำสั่งใด ?
  ก. Selection
ข. Filter
ค. Transform
ง. Liquify
31. การปรับขนาดของภาพใช้เมนูใด?
  ก. Image > Image Size
ข. Image > Picture
ค. Image > Size
ง. Image > Rotate
32. ระบบสี Grayscale มักจะใช้กับภาพแบบใด?
  ก. ภาพกราฟิกสำหรับลงเว็บไซต์
ข. ภาพสำหรับงานพิมพ์ไวนิล
ค. ภาพสำหรับงานพิมพ์ขาว-ดำ
ง. ภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว
33. Resolution คืออะไร ?
  ก. ความสูงของภาพ
ข. ความยาวของภาพ
ค. ความละเอียดของภาพ
ง. ความกว้างและความยาวของภาพ
34. การตั้งค่าขนาดของภาพเป็นขนาด A4 ในโปรแกรม Adobe Photoshop ต้องเลือกข้อใด?
  ก. Web
ข. International Paper
ค. Clibboard
ง. Flim & Viedio
35. กลุ่มของหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือ  เรียกว่าอะไร ?
  ก. Toolbox
ข. Palette
ค. Layers
ง. menu
36. การเพิ่มหรือสร้างเลเยอร์ใหม่ ควรคลิกที่ไอคอนใด ?
  ก. Duplicate Layer
ข. Move Layer
ค. Create a new Layer
ง. Lock and Unlock Layer
37. ข้อคือหน้าที่ของ Elliptical Marquee Tool ?
  ก. ใช้สร้างหรือเลือกพื้นที่ในลักษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม
ข. ใช้สร้างหรือเลือกพื้นที่ในลักษณะเป็นพื้นที่วงกลมหรือวงรี
ค. ใช้สร้างหรือเลือกพื้นที่ในแนวนอน
ง. ใช้สร้างหรือเลือกพื้นที่ในแนวตั้ง
38. ข้อใดคือเอฟเฟคใน Layer Style ที่เราใช้สำหรับเติมสีเส้นกรอบให้กับวัตถุ ?
  ก. Drop Shadow
ข. Outer Glow
ค. Satin       
ง. Stroke
39. เครื่องมือใดที่ใช้สร้างรูปดาวหรือหัวใจ ?
  ก. Rectangle Tool 
ข. Ellipse Tool 
ค. Polygon Tool
ง. Custom Tool
40. ข้อใดคือเอฟเฟคใน Layer Style ที่เราใช้สำหรับใส่เงาให้กับวัตถุ ?
  ก. Drop Shadow
ข. Outer Glow
ค. Satin
ง. Stroke
ได้คะแนน =  
คิดเป็น % :  
ผลการสอบ :

 
 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here