You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 10 : ชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ

 

หน่วยที่ 3)  การใช้เครื่องมือใน Toolbox

ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 5 บท ดังนี้

  บทที่ 8 : ชุดเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ (Selection)  (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 9 : ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความ  (2 ชั่วโมง) 
  บทที่ 10 : ชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ  (2 ชั่วโมง)  
  บทที่ 11 : ชุดเครื่องมือสำหรับการรีทัชรูปภาพ  (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 12 : คีย์ลัดของ Photoshop  (2 ชั่วโมง)
 
 
โปรแกรม Adobe PhotoShop มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดภาพเป็นจำนวนมาก เช่น การวาดภาพด้วยดินสอ (Pencil) การวาดภาพด้วยพู่กัน (Brush) และการวาดภาพแบบ Path ด้วยปากกา (Pen) รวมไปถึงการระบายด้วยสีทึบ (Paint Bucket) หรือแบบไล่สี (Gradient) และสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการของภาพออกด้วยยางลบ (Eraser) ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบได้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานง่ายและยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบได้ตามต้องการ
 
 
1.  เรียนรู้ถึงหลักการวาดภาพโดยใช้เครื่องมือ Photoshop
2.  เรียนรู้ถึงการใช้งานเครื่องมือ Photoshop สำหรับวาดภาพ
3.  เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้งานการวาดภาพในงานด้านต่างๆ
 
 
 
 
 
 

10.1  เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ ระบายสี

เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ ระบายสี (Painting Tools)

Picture

PicturePicture

PicturePicture

PicturePicture

[ กลับด้านบน ]


 
 

10.2  การใช้เครื่องมือ BRUSH

     

   เป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะมีการทำงานคล้ายกับพู่กันที่ใช้วาดรูปทั่วไป สามารถกำหนดลักษณะ น้ำหนัก ของเส้นที่วาดได้ มีขั้นตอนดังนี้

        1. คลิกเลือกเครื่องมือ Brush

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบวาดภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน 

Brush  options
 
     
1.  Brush ใช้เลือกลักษณะและขนาดของหัวแปรง
2.  Mode เลือกโหมดสีที่ต้องการนำไปใช้บนภาพ
3.  Opacity กำหนดค่าความโปร่งของสีที่จะใช้  เช่น  ค่ายิ่งน้อยสีจะบางมองทะลุ
เห็นภาพด้านหลังที่ระบายทับลงไปได้
4.  Flow กำหนดความชัดสีที่ใช้ระบาย
5.  Airbrush เมื่อเลือกออปชั่นนี้การใช้งานจะเหมือนการพ่นสี
     
 

         จาก brush option ที่คำสั่ง Brush สามารถใช้เลือกลักษณะและขนาดของหัวแปรง ได้ดังนี้

 
  ภาพ  brush Present picker
 

         สามารถปรับเลือกลักษณะและขนาดของหัวแปรง ได้จาก Brushes Palette

 
  วิธีการใช้งาน Brush Tool  
 
  1. เปิดภาพที่ต้องการแก้ไขหรือสร้างไฟล์ใหม่
  2. จากนั้นเลือกเครื่องมือ Brush Tool     บน Toolbox
  3. เลือกคุณสมบัติที่ brush option โดยเลือกเปลี่ยนหัวแปรงเป็นแบบต่างๆ ในช่อง brush
  4. เลือกสีที่ต้องการระบายใน  Swatches Palette หรือ Foreground (สีด้านหน้า) บน  Toolbox 
 

5. ลากเมาส์ หรือ ลากเส้นไปตามหน้ากระดานออกแบบ  โดยวาดเหมือนเราถือพู่กันอยู่ระบายสี
    ไปตามกระดานออกแบบเป็นรูปทรงอิสระตามต้องการ

   
   
 

 

[ กลับด้านบน ]


10.3  การใช้เครื่องมือ pENCIL

     

        มีขั้นตอนดังนี้

        1. คลิกเลือกเครื่องมือ Pencil

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ โดยคลิกที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบวาดภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน เหมือนกับการใช้ Brush

Pencil  options
   
 

       Auto Erase  กำหนดให้เครื่องมือกลับสีของเส้นที่เขียนไว้ เช่น หากเขียนเส้นสีเขียวไว้  
เมื่อเลือก  Auto Erase  แล้วขีดเส้นทับเส้นสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นสีเหลืองแทน (ยกตัวอย่างกรณี
เลือกสี  Foreground เป็นสีเขียวและ Background  เป็นสีเหลือง)

   
 
   วิธีการใช้งาน Pencil Tool   
 
  1. เปิดภาพที่ต้องการแก้ไขหรือสร้างไฟล์ใหม่
  2. จากนั้นเลือกเครื่องมือ Pencil Tool     บน Toolbox
  3. เลือกสีที่ต้องการในช่อง Swatches Palette หรือ Foreground (สีด้านหน้า) บน Toolbox
  4. เลือกคุณสมบัติที่ Pencil option โดยเลือกเปลี่ยนหัวแปรงเป็นแบบต่างๆ ในช่อง brush
 

5. ลากเมาส์ หรือ ลากเส้นไปตามหน้ากระดาษ  โดยวาดเหมือนเราถือพู่กันอยู่ระบายสี
    ไปตามกระดาษเป็นรูปทรงอิสระตามต้องการ

   
   

 

[ กลับด้านบน ]


10.4  การใช้เครื่องมือ Eraser

     

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก มีขั้นตอนดังนี้

        1. คลิกเลือกเครื่องมือ Eraser

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ โดยคลิกที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบลบภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน เหมือนกับการใช้ Brush

 

[ กลับด้านบน ]


10.5 การสร้างหัวพู่กัน

     

        การสร้างหัวพู่กันเพิ่มจากที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ เพื่อตอบสนองความต้องการของการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

        การสร้างหัวพู่กันจากรูปภาพ

            1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการสร้างเป็นหัวพู่กัน จากนั้น Selection รูปภาพนั้น

            2. คลิกที่เมนู Edit -> Define Brush จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งชื่อหัวพู่กันที่สร้างขึ้น

            3. ใส่ชื่อที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

            4. ทดสอบหัวพู่กันที่สร้างขึ้น

 

     

[ กลับด้านบน ]


10.6 การใช้เครื่องมือกลุ่ม Shape tool

      

    

 

   เครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool ประกอบด้วย Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line และ Custom Shape ซึ่งเรียกใช้โดยคลิกเมาส์ด้านขวาที่เครื่องมือ Custom Shape จะปรากฏเครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool ดังรูป

   ออปชั่นบาร์ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

        1 การใช้เครื่องมือ Rectangle

            1.1 คลิกที่เครื่องมือ Rectangle

            1.2 กำหนดรูปแบบสีพื้น สีขอบ ตามต้องการ เสร็จแล้ว คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยม ดังรูป

    

       2 การใช้เครื่องมือ Rounded Rectangle

            2.1 คลิกที่เครื่องมือ Rounded Rectangle

            2.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่มช่องของ Radius ที่ออปชันบาร์ เพื่อกำหนดความโค้งมนของมุมของรูป

            2.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป

        3 การใช้เครื่องมือ Ellipse

            3.1 คลิกที่เครื่องมือ Ellipse

            3.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่ม Circle (draw diameter or radius) เพื่อกำหนดให้แต่ละด้านของวงกลมเท่ากัน

            3.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป

         

        4 การใช้เครื่องมือ Polygon

            4.1 คลิกที่เครื่องมือ Polygon

            4.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle

            4.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงตามต้องการ

   

        5 การใช้เครื่องมือ Line

            5.1 คลิกที่เครื่องมือ Line

            5.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ

            5.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงเส้นตามต้องการ

        6 การใช้เครื่องมือ Custom Shape

            6.1 คลิกที่เครื่องมือ Custom Shape

            6.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่มเครื่องมือบางส่วน ดังนี้

            6.3 คลิกเลือกรูปทรงที่ต้องการที่ช่อง Shape จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงตามต้องการ

            ตัวอย่าง รูปร่าง เช่น

 

แต่มันมีมากกว่านี้โดยเพื่อนๆลองคลิกที่ลูกศรนี้ตามรูป แล้วเลือก All จะพบกับ Shape อีกมากมายไว้ใช้ประโยชน์ได้ดีเลยทีเดียว ซึ่งรูปด้านล่างฟรีก็ใช้ Custom Shape วาดขึ้น

 

Tip: เวลาใช้ Custom Shape แล้วไม่อยากให้รูปผิดสัดส่วนกด Shift ค้างแล้วลาก

 

[ กลับด้านบน ]

 


10.7  การใช้เครื่องมือสร้างเส้น Path

     

        เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้น Path หรือรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งส่วนประกอบของเส้นจะมีจุดแองเคอร์ (จุดย่อยที่อยู่ตามแนวเส้น) การเรียกเครื่องมือ Pen คลิกเมาส์ด้านขวาที่เครื่องมือ Pen จะปรากฏเครื่องมือต่าง ๆ ดังรูป

 

Pen ใช้สร้างเส้น Path โดยการคลิกวางจุดแองเคอร์
Freeform Pen ใช้สร้างเส้น Path แบบลากอิสระ
Add Anchor Point ใช้เพิ่มจุดแองเคอร์
Delete Anchor Point ใช้ลดจุดแองเคอร์
Convert Point ใช้แปลงรูปแบบของเส้นและมุม

        1 การสร้างเส้น Path

            1. คลิกที่เครื่องมือ Pen Tool             

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการสร้างเป็นเส้น Path หรือรูปทรงที่ต้องการ

 

        2 การสร้างเส้น Path ด้วย Freeform Pen Tool

            1. คลิกที่เครื่องมือ Freeform Pen Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในตำแหน่งที่ต้องการสร้างเป็นเส้น Path หรือรูปทรงที่ต้องการ

 

        3 การเพิ่มจุดแองเคอร์ด้วย Add Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ Add Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มจุดแองเคอร์ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งจุดแองเคอร์บิดไปในตำแหน่งที่ต้องการให้โค้ง

 

        4 การลบจุดแองเคอร์ด้วย Delete Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ Add Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มจุดแองเคอร์ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งจุดแองเคอร์บิดไปในตำแหน่งที่ต้องการให้โค้ง

 

        5 การลบจุดแองเคอร์ด้วย Delete Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ Delete Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการลดจุดแองเคอร์

 

        6 การแปลงรูปแบบของเส้นและมุมด้วย Convert Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ Convert Point

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการแปลงเส้น

 

        7 การเคลื่อนย้ายเส้น Path ด้วย Path Selection Tool

            1. คลิกที่เครื่องมือ Path Selection Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งใด ๆ ของเส้น Path จากนั้นลากไปวางตำแหน่งที่ต้องการ

 

        8 การเปลี่ยนเส้น Path เป็น Selection

            1. สร้างเส้น Path

            2. คลิกที่ Load Path as a Selection ด้านล่างของพาเล็ต Paths เพื่อปฏิบัติการ Selection ภาพ ดังรูป

 

        9 การเปลี่ยนเส้น Selection เป็น Path

            1. สร้าง Selection ภาพ

            2. คลิกที่ Make Work Path form Selection ด้านล่างของพาเล็ต Parhs เพื่อปฏิบัติการสร้างเส้น Path ดังรูป

 

[ กลับด้านบน ]


10.8  ภาพเพิ่มในเครื่องมือ Shape

     

        การสร้างภาพเพิ่มในเครื่องมือ Shape จะต้องสร้างด้วยเครื่องมือสร้าง Path ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1. สร้างเส้น Path ที่ต้องการ เช่น

            2. คลิกที่เมนู Edit -> Define Custom Shape จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อ Shape ที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิกที่ OK

            3. ทดสอบการใช้ Shape โดยคลิกที่เครื่องมือ Custom Shape

            4. คลิกลูกศรที่ตัวเลือก Shape ในออปชันบาร์จะปรากฏรูปต่าง ๆ ให้คลิกรูปที่สร้างขึ้น

            5. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป Shape ที่เลือก

 

[ กลับด้านบน ]


10.9  การเลือกใช้สี

     

        การใช้สีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานด้านกราฟิก เพราะการใส่สีให้กับรูปภาพหรือวัตถุเป็นการเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงาน บางสีใช้สื่อความหมายของภาพได้อย่างลึกซึ้ง เช่น การใช้สีดำแทนความสุขุมรอบคอบ หรือความเศร้าความทุกข์ การใช้สีชมพูแทนความหมายในเรื่องความรักที่อ่อนโยน การใช้สีขาวแทนความหมายของสิ่งที่บริสุทธิ์ แบบนี้เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้สีควรคำนึงถึงชิ้นงานว่าต้องการสื่อความหมายอะไร

        การเลือกสีเพื่อใช้กับชิ้นงานสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 วิธีที่ 1

            1. คลิกที่ Foreground ที่ทูลบ็อกซ์

            2. จะปรากฏหน้าต่าง Color Picker

            3. คลิกที่ปุ่ม OK

วิธีที่ 2

            คลิกที่พาเล็ต Color ปรับเลือกสีตามต้องการ

วิธีที่ 3

            คลิกที่พาเล็ต Swatches คลิกเลือกสีตามต้องการ

 

[ กลับด้านบน ]


 

 

10.10  การเติมสี และลวดลายด้วยเครื่องมือ Paint Bucket        

 

การเติมสีด้วยเครื่องมือ Paint Bucket เป็นการเติมสี Foreground หรือ Pattern ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            การเติมสี มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่เครื่องมือ Paint Bucket

            2. ปรับเปลี่ยนออปชันการใช้สีที่ออปชันบาร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            3. คลิกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ ดังรูป

 

 

            การเติมพื้นหลังหรือการใส่ Pattern มีขั้นตอนดังนี้

            1.คลิกที่เครื่องมือ Paint Bucket

            2. คลิกที่ลูกศรที่ตัวเลือก Fill ในออปชันบาร์เลือกเป็น Pattern จากนั้นคลิกที่ลูกศรที่ตัวเลือก Pattern เลือกรูปแบบภาพตตามต้องการ

            3. คลิกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ 

 

[ กลับด้านบน ]

 


 

10.11  การเติมสีและการสร้างสีด้วยเครื่องมือ Gradient

 

       เครื่องมือ Gradient ใช้สำหรับเติมสีแบบไล่สี มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่เครื่องมือ  Gradient

            2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ออปชันบาร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            3. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากสีในตำแหน่งที่ต้องการ 

 

การสร้างสี Gradient

            การสร้างสี Gradient มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่ช่อง Click to Edit the Gradient จะปรากฏหน้าต่าง Gradient Editor

            2.จะปรากฏหน้าต่างสีให้เลือกจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK จะได้สีตามต้องการ

 

[ กลับด้านบน ]

 


 
ใบงานที่ 4.3  :  ชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ
 
** ให้นักเรียนทำใบงานโดยศึกษาจากบทเรียนบนเว็บ ใส่สมุด ส่งภายในคาบเรียน **
 
 

 
 
Workshop
ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการสร้างแผนที่ ด้วยเครื่องมือจาก Photoshop และทำส่งในคาบเรียน
 
web-download-free-images

สร้างแผนที่ ด้วยเครื่องมือจาก Photoshop เพียงใช้เครื่องมือง่ายๆ ก็สามารถทำให้แผนที่คุณดูดีได้ และก็สามารถทำเองได้อีกด้วย

1. สร้างงานขึ้นมา File >> New (Ctrl+N) ขนาดตามความต้องการของเราหรือลูกค้า จากนั้นก็เทสีพื้นหลัง

2. ถ้าเรามีแผนที่ ต้นแบบก็จะดีครับ ในที่นี้ผมใช้ google map เพราะต้องดูเส้นทางไปด้วย เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3. เมื่อได้แผนที่ต้นแบบแล้วเราก็จะทำการดราฟตามเส้นทางหลักๆ โดยใช้ตามความถนัดของแต่ละคนเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น Pen Tool , Brush Tool , Rounded Rectangle Tool , Rectangle Tool

 

create-map-from-photoshop

create-map-from-photoshop

 

4. เมื่อเสร็จจากขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนนี้เราจะทำการปิดแผนที่ต้นแบบออกไปก่อน จากนั้นเลือกเลเยอร์ที่เราดราฟไว้ทั้งหมด ไปที่ Edit >> Free Tranform (Ctrl+T) จะเห็นเป็นกรอบ เราจะทำการคลิกขวาภายในกรอบ เลือก Distort แล้วเมาส์คลิกมุมที่เราต้องการจะดึง เพื่อให้มีมิติใกล้-ไกล ตามภาพครับ

 

create-map-from-photoshop

 

5. การทำเงา เพียง Copy Layer ทั้งหมด เปลี่ยนเป็นสีดำครับ วางซ้อนด้านล่างของ Layer หลัก หรือ ใส่ Drop Shadow ก็ได้ครับ

create-map-from-photoshop

 

6. การสร้างอาคาร

  • ใช้ Rectangle Tool สร้าง สี่เหลี่ยมขึ้นมา กด Ctrl+T (เราสามารถย่อ-ลดขนาดได้)
  • จับให้เข้ามุมโดย ใช้เมาส์ชี้ที่มุม กด Ctrl ค้างไว้ เราจะเห็นสัญลักษณ์จากที่ย่อขนาดเปลี่ยนเป็น รูปลูกศรชี้สีขาว ให้เราทำการลากเพื่อให้เข้ามุมตามภาพ
  • ทำซ้ำตามข้อด้านบนให้ครบทุกด้าน

 

create-map-from-photoshop

 

7. ขั้นตอนนี้ เป็นตกแต่งส่วนอื่นๆ

  • การชื่อถนน ชื่อสถาน ใช้เครื่องมือ Horizontal type tool (T)
  • การเพิ่มลูกศร มีในส่วนของเครื่องมือ Custom Shape tool
  • การเพิ่มอาคาร โดยการค้นหาตามเว็บไซต์ Google ถ้าจะหาอาคารอะไรก็เพียงค้นหา เช่น hospital png , bank png เป็นต้น

 

web-download-free-images

create-map-from-photoshop

create-map-from-photoshop

create-map-from-photoshop

create-map-from-photoshop

 

[ กลับด้านบน ]


 

 

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์  http://photoloose.com

 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here