You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform

หน่วยที่ 4)  การปรับแต่งและปรับรูปทรงของภาพ

ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้
 
  บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform  (2 ชั่วโมง) 
  บทที่ 15 : การปรับแต่งและแก้ไขสีให้กับภาพ  (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 16 : การปรับภาพให้ผอม โดยใช้คำสั่ง Liquify  (2 ชั่วโมง)
 
 
Transform คือ วิธีการนำภาพ หรือ พื้นที่ภาพที่เราเลือกไว้ มาปรับรูปทรงให้เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม เช่น การปรับภาพให้มีขนาดเล็กลง ปรับทิศทางการวางภาพให้เอียง ยืด และบิดภาพในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถใช้คำสั่ง Transform ในการปรับแต่ง ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้คำสั่งอีกหลากหลายรูป
 เช่น ปรับภาพให้มีขนาดเล็กลง ปรับทิศทางการวางภาพให้เอียง ยืดและบิดภาพ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถปรับได้ ตามคำสั่งที่ใช้โปรแกรมกำหนดไว้ด้วยคำสั่ง Transform และปรับได้โดยเราเป็นผู้กำหนดเองด้วยคำสั่ง Free Transform
 
 
1.  เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของเครื่องมือในการปรับรูปทรงของภาพได้
2.  เรียนรู้ขั้นตอนการปรับรูปทรงของภาพด้วยเครื่องมือ Transform
3.  เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Transform สำหรับปรับรูปทรงของภาพในงานกราฟิกได้
 
 
 

 14.1  Transform คืออะไร  
 
Transform คือ  วิธีการนำภาพ หรือ พื้นที่ภาพที่เราเลือกไว้ มาปรับรูปทรงให้เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม เช่น การปรับภาพให้มีขนาดเล็กลง ปรับทิศทางการวางภาพให้เอียง ยืด และบิดภาพในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถใช้คำสั่ง Transform ในการปรับแต่ง ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้คำสั่งอีกหลากหลายรูป
เช่น ปรับภาพให้มีขนาดเล็กลง ปรับทิศทางการวางภาพให้เอียง ยืดและบิดภาพ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถปรับได้ ตามคำสั่งที่ใช้โปรแกรมกำหนดไว้ด้วยคำสั่ง Transform และ ปรับได้โดยเราเป็นผู้กำหนดเองด้วยคำสั่ง Free Transform
และการปรับขนาดของรูปภาพด้วยคำสั่ง Scale เมื่อผู้เรียนได้ทำการตัดต่อภาพจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่ง บางครั้งภาพที่ตัดต่อมานั้นอาจจะมีขนาดที่ไม่พอดีหรือยังไม่เหมาะกับอีกรูปหนึ่ง ฉะนั้นเราจะต้องทำการปรับขนาดภาพนั้นให้พอดีกับรูปภาพที่เราต้องการนำไปวาง

1. เปิดรูปภาพที่ต้องการคัดลอกและสร้าง Selection ในบริเวณพื้นที่ของรูปภาพที่ต้องการ


 ภาพแสดงการเปิดรูปภาพที่ต้องการคัดลอกและสร้าง Selection

2. เปิดไฟล์รูปภาพอีกรูปหนึ่งจากนั้นย้าย Selection จากรูปที่ 1 มายังรูปที่ 2


 ภาพแสดงการย้าย Selection จากรูปที่ 1 มายังรูปที่ 2

3. คลิกเมนูคำสั่ง Edit เลือกคำสั่ง Transform เลือกคำสั่ง Scale จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบ
รูปภาพเราสามารถดึงกรอบสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบรูปภาพนี้เข้าเพื่อลดขนาดของภาพ หรือ ยืดออกไปเพื่อขยายขนาดของภาพ เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม ESC เพื่อออกจากการปรับโดยกรอบสี่เหลี่ยมจะหายไป

 ภาพแสดงการลด หรือขยายขนาดของภาพ
การหมุนภาพด้วยคำสั่ง Rotate
การหมุนภาพด้วยคำสั่ง Rotateนี้ จะทำให้เราได้ภาพที่มีการปรับทิศทางตามที่ผู้เรียนต้องการ ซึ่งในบางครั้งการหมุนภาพจะทำให้การจัดวางภาพที่ซ้อนกันเป็นได้อย่างกลมกลืน และอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดรูปภาพที่ต้องการพร้อมเลือกวัตถุที่ต้องการหมุนทิศทางของรูป
2. คลิกเมนูคำสั่ง Edit เลือกคำสั่ง Transform เลือกคำสั่ง Rotate จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปภาพ จากนั้นนำเมาส์ไปวางที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปภาพ โดยวางไว้เหนือมุมจุดสี่เหลี่ยม สังเกตว่าเมาส์จะเป็นรูปลูกศรสองหัวที่งอเข้ามุม
3. จากนั้นกดเมาส์ค้างไว้แล้วหมุนเมาส์ไปยังทิศทางที่ต้องการ รูปภาพก็จะหมุนตามทิศทางของเมาส์ เมื่อได้ทิศทางของรูปภาพที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม ESC เพื่อออกจากการปรับโดยกรอบสี่เหลี่ยมจะหายไป
 

 ภาพแสดงการการหมุนภาพด้วยคำสั่ง Rotate
 
โดยที่การหมุนด้วยคำสั่ง Rotate นี้จะเป็นการหมุนที่ใช้เมาส์ลากไปยังทิศทางที่ต้องการแต่ในโปรแกรมสามารถที่จะหมุนโดยใช้คำสั่งที่สามารถหมุนได้ครั้งละ 90 และ 180 องศาอย่างพอดีเพื่อทำให้ทิศทางการหมุนเป็นไปอย่างแม่นยำ โดยให้ผู้เรียนเลือกเมนูคำสั่ง Edit เลือกคำสั่ง Transform โดยคำสั่งที่ใช้หมุนตามทิศทางจะมีอยู่ 5 คำสั่ง ดังนี้
 
Rotate 180๐ คือ การหมุนภาพ 180 องศาจากทิศทางเดิม
Rotate 90๐ CW คือ การหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศาจากทิศทางเดิม
Rotate 90๐ CCW คือ การหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา 90 องศาจากทิศทางเดิม
Flip Horizontal คือ การกลับภาพในแนวนอน
Flip Vertical คือ การกลับภาพในแนวตั้ง หรือ กลับบนลงล่าง
 

 

[ กลับด้านบน ]

 


 14.2  การปรับรูปทรงภาพด้วยการใช้คำสั่ง Transform  

 
การเปลี่ยนรูปร่างของรูป (Transform)  เราสามารถเปลี่ยนแปลง Layer ในรูปแบบต่างๆได้เช่น การย่อ/ขยาย การหมุนภาพ การบิดภาพ ด้วยคำสั่ง Transform โดยคลิกเลือก Edit > Transform > (เลือก Transform Function ที่ต้องการ)
 
ลักษณะของ Transform
การปรับขนาดภาพ หมุนภาพ และบิดภาพ เพื่อให้ได้รูปทรงภาพในแบบที่เราต้องการ เราเรียกวิธีการนี้ว่า “Transform” คือ วิธีการนา ภาพหรือพื้นที่ภาพที่เราเลือกไว้ มาปรับรูปทรงให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปรับภาพให้มีขนาดเล็กลง ปรับทิศทางการวางภาพให้เอียง ยืดและบิดภาพ เป็นต้น
 
การปรับรูปทรงภาพนั้นมีหลายรูปแบบ ดังนี้       
                     
 
 
1. ปรับขนาดภาพ (Scale) ในการซ้อนภาพ บางครั้งภาพที่นา มาไม่สามารถซ้อนกันได้พอดี ต้องมีการปรับขนาดก่อน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัดภาพผู้หญิงมาวางซ้อนไว้บนภาพแผ่นฟิ ล์ม ภาพที่ตัดมาวางขนาดใหญ่เกินไปปรับขนาดภาพให้เล็กลง
 
2. หมุนภาพ (Rotate) หากภาพที่นำมาอยู่ในทิศทาง หรือมุมที่ไม่ลงตัว เราสามารถหมุนภาพได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือก Edit > Transform > Rotate เพื่อหมุนภาพ
2. ลากเมาส์ที่มุมภาพเพื่อหมุนภาพ
3. กด <Enter> เมื่อได้ภาพในทิศทางที่ต้องการ
 
3. เอียงภาพ (Skew) 
1. เลือก Edit >  Transform > Skewเพื่อเอียงภาพ 
2. เลือกคำสั่ง Edit > Transform > Perspective เพื่อบิดภาพให้ดูมีมิติ
 
4. บิดภาพให้ผิดสัดส่วน (Distort) กลุ่มคำสั่ง Quick mask เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่ง
เลือก Edit>Transform>Distort เพื่อบิดภาพ
 
5. บิดภาพให้ดูมีมิติใกล้ไกล (Perspective) เป็นการบิดภาพเพื่อสร้างมิติ มีความลึก ความสูง
ทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ไกลในภาพได้ เลือกคำสั่ง Edit>Transform>Perspective เพื่อบิดภาพให้ดูมีมิติ
 
6. ดัดภาพให้โค้ง (Warp)
    เป็นการดัดภาพแนวโค้ง ใช้บ่อยในการสร้างลวดลายบนวัตถุผิวโค้ง ลองดูตัวอย่างต่อไป
    1.  เลือกคำสั่ง Edit -> Transform -> Warp เพื่อดัดภาพให้โค้ง
    2.  จะปรากฏเส้นตารางในลักษณะของตาข่าย โดยเราสามารถเลื่อนตาข่ายให้พอดีกับภาพที่ตะปรับได้
    3.  ดัดแขนในแต่ละมุมของตาข่าย เพื่อให้ภาพโค้งตามรูปทรงที่ต้องการ
    4.  เมื่อได้ขนาดภาพที่ต้องการแล้ว ให้กดแป้น <Enter> เพื่อยืนยันกรปรับรูปทรงภาพ

[ กลับด้านบน ]

 

ใบงานที่ 4.2  :  การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform
 
 
 

 
 
Workshop
 
ให้นักเรียนหาภาพที่สนใจมาปรับรูปทรงเรียงต่อกันให้เป็นกล่องลูกบาศก์
โดยศึกษาขั้นตอนตามในคลิปด้านล่าง
(เวลา 30 นาที)
 
 
ตัวอย่าง
 
 
 
 
 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here