You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2  ::  รหัสวิชา ง22203
 

เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6

             ปัจจุบันการสร้างภาพกราฟิกนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะภาพกราฟิกจะถูกใช้ในหลายๆงานด้วยกัน เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ งานโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ งานออกแบบบนเว็บไซต์ ตลอดจนการตกแต่งรูปภาพของผู้ใช้โดยทั่วไป
             โปรแกรม Photoshop CS6  จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ และตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมต่อการทำงาน ทำให้นักกราฟิกส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพกราฟิก

>> Adobe Photoshop CS6 portable <<

*** รหัสผ่าน : krukikz.com    

(ขออนุญาติแจกไฟล์ เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น)

 

 
นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา
ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ
หรือพูดคุยกับครูกิ๊ก ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยค่ะ :)
 
ทักษะ 3 อย่างที่นักเรียนควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน,
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21
สิ่งที่ครูพยายามทำเสมอ นั่นคือ "TEACH LESS, LEARN MORE"  
คือ สอนน้อยๆ แต่ให้เด็กๆเรียนรู้มากๆ ด้วยตัวเอง
ผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยเข้าสู่กลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา
 
 
และที่สำคัญคือ ให้พวกเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ 
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูกิ๊ก
 
อัพเดต วันที่ :  5 มีนาคม 2562

แนะนำการใช้บทเรียน

แนะนำการใช้บทเรียน

แนะนำการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             ... [More...]

แนะนำรายวิชา Photoshop CS6

แนะนำรายวิชา Photoshop CS6

แนะนำรายวิชา   บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่... [More...]

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คำชี้แจง p, li { white-space: pre-wrap; } 1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 2.... [More...]

แบบทดสอบก่อนเรียน :: หน่วยที่ 1

แบบทดสอบก่อนเรียน :: หน่วยที่ 1

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คำชี้แจง p, li { white-space: pre-wrap; } 1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 2.... [More...]

บทที่ 1 : ความหมายของกราฟิก

บทที่ 1 : ความหมายของกราฟิก

หน่วยที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก   ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 3 บท ดังนี้   บทที่ 1 : ความหมายของกราฟิก (2 ชั่วโมง)   บทที่ 2 : ประเภทของไฟล์ภาพ (2 ชั่วโมง)   บทที่ 3 : ระบบสีในงานกราฟิก (2... [More...]

บทที่ 2 : ประเภทของไฟล์ภาพ

บทที่ 2 : ประเภทของไฟล์ภาพ

  หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก   ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 3 บท ดังนี้   บทที่ 1 : ความหมายของกราฟิก (2 ชั่วโมง)   บทที่ 2 : ประเภทของไฟล์ภาพ (2 ชั่วโมง)     บทที่ 3 : ระบบสีในงานกราฟิก (2... [More...]

บทที่ 3 : ระบบสีในงานกราฟิก

บทที่ 3 : ระบบสีในงานกราฟิก

หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก   ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 3 บท ดังนี้   บทที่ 1 : ความหมายของกราฟิก (2 ชั่วโมง)   บทที่ 2 : ประเภทไฟล์ภาพ (2 ชั่วโมง)   บทที่ 3 : ระบบสีในงานกราฟิก (2 ชั่วโมง)             สี (COLOR) หมายถึง... [More...]

แบบทดสอบหลังเรียน :: หน่วยที่ 1

แบบทดสอบหลังเรียน :: หน่วยที่ 1

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คำชี้แจง p, li { white-space: pre-wrap; } 1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 2.... [More...]

แบบทดสอบก่อนเรียน :: หน่วยที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน :: หน่วยที่ 2

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คำชี้แจง p, li { white-space: pre-wrap; } 1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 2.... [More...]

บทที่ 4 : โปรแกรม Photoshop CS6

บทที่ 4 : โปรแกรม Photoshop CS6

หน่วยที่ 2  โปรแกรม Photoshop   ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้   บทที่ 4 : แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น  (2 ชั่วโมง)    บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6 (2 ชั่วโมง)   บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 7 : การทำงานกับ Layers  (2... [More...]

บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6

บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6

หน่วยที่ 2  โปรแกรม Photoshop   ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 4 : แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6 (2 ชั่วโมง)     บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 7 : การทำงานกับ... [More...]

บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette

บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette

  หน่วยที่ 2  โปรแกรม Photoshop     ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้   บทที่ 4 : แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น (2 ชั่วโมง)   บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6 (2 ชั่วโมง)   บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette  (2 ชั่วโมง)     บทที่ 7 : การทำงานกับ... [More...]

บทที่ 7 : การทำงานกับ Layers

บทที่ 7 : การทำงานกับ Layers

หน่วยที่ 2  โปรแกรม Photoshop   ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้   บทที่ 4 : แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น (2 ชั่วโมง)   บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6 (2 ชั่วโมง)   บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette  (2 ชั่วโมง)    บทที่ 7 : การทำงานกับ Layers  (2... [More...]

แบบทดสอบหลังเรียน :: หน่วยที่ 2

แบบทดสอบหลังเรียน :: หน่วยที่ 2

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คำชี้แจง p, li { white-space: pre-wrap; } 1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 2.... [More...]

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (หลังเรียน)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (หลังเรียน)

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คำชี้แจง p, li { white-space: pre-wrap; } 1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 2.... [More...]

บทที่ 8 : ชุดเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ (Selection)

บทที่ 8 : ชุดเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ (Selection)

หน่วยที่ 3)  การใช้เครื่องมือใน Toolbox   ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 5 บท ดังนี้     บทที่ 8 : ชุดเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ (Selection)   (2 ชั่วโมง)   บทที่ 9 : ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความ  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 10... [More...]

บทที่ 9 : ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความ

บทที่ 9 : ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความ

หน่วยที่ 3)  การใช้เครื่องมือใน Toolbox ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 5 บท ดังนี้   บทที่ 8 : ชุดเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ (Selection)  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 9 : ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความ  (2 ชั่วโมง)     บทที่ 10... [More...]

บทที่ 10 : ชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ

บทที่ 10 : ชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ

  หน่วยที่ 3)  การใช้เครื่องมือใน Toolbox ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 5 บท ดังนี้   บทที่ 8 : ชุดเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ (Selection)  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 9 : ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความ  (2 ชั่วโมง)    บทที่ 10... [More...]

บทที่ 11 : ชุดเครื่องมือสำหรับการรีทัชภาพ

บทที่ 11 : ชุดเครื่องมือสำหรับการรีทัชภาพ

    หน่วยที่ 3)  การใช้เครื่องมือใน Toolbox ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 5 บท ดังนี้   บทที่ 8 : ชุดเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ (Selection)  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 9 : ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความ  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 10... [More...]

บทที่ 12 : คีย์ลัดของ Photoshop

บทที่ 12 : คีย์ลัดของ Photoshop

หน่วยที่ 3)  การใช้เครื่องมือใน Toolbox ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 5 บท ดังนี้   แผนที่ 8 : ชุดเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ (Selection)  (2 ชั่วโมง)   แผนที่ 9 : ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความ  (2 ชั่วโมง)    แผนที่ 10... [More...]

บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย

บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย

หน่วยที่ 4)  การปรับแต่งและปรับรูปทรงของภาพ ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย   (2 ชั่วโมง)   บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 15... [More...]

บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform

บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform

หน่วยที่ 4)  การปรับแต่งและปรับรูปทรงของภาพ ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย (2 ชั่วโมง)   บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform  (2 ชั่วโมง)    บทที่ 15... [More...]

บทที่ 15 : การปรับแต่งและแก้ไขสีให้กับภาพ

บทที่ 15 : การปรับแต่งและแก้ไขสีให้กับภาพ

หน่วยที่ 4)  การปรับแต่งและปรับรูปทรงของภาพ ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย (2 ชั่วโมง)   บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform  (2 ชั่วโมง)    บทที่ 15... [More...]

บทที่ 16 : การปรับภาพให้ผอม โดยใช้คำสั่ง Liquify

บทที่ 16 : การปรับภาพให้ผอม โดยใช้คำสั่ง Liquify

หน่วยที่ 4)  การปรับแต่งและปรับรูปทรงของภาพ ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย (2 ชั่วโมง)   บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform  (2 ชั่วโมง)    บทที่ 15... [More...]

บทที่ 17 :  การใช้งาน Filter Gallery

บทที่ 17 : การใช้งาน Filter Gallery

หน่วยที่ 5)  เทคนิคการตกแต่งภาพใน Photoshop ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 17 : การใช้งาน Filter Gallery  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 18 : การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation Gif   (2 ชั่วโมง)    บทที่ 19 : การแปลงภาพถ่ายเป็นการ์ตูน  (2... [More...]

บทที่ 18 :  การสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF

บทที่ 18 : การสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF

หน่วยที่ 5)  เทคนิคการตกแต่งภาพใน Photoshop ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 17 : การใช้งาน Filter Gallery  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 18 : การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation GIF   (2 ชั่วโมง)    บทที่ 19 : การแปลงภาพถ่ายเป็นการ์ตูน  (2... [More...]

บทที่ 19 :  การแปลงภาพถ่ายเป็นการ์ตูน

บทที่ 19 : การแปลงภาพถ่ายเป็นการ์ตูน

หน่วยที่ 5)  เทคนิคการตกแต่งภาพใน Photoshop ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 17 : การใช้งาน Filter Gallery  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 18 : การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation GIF   (2 ชั่วโมง)    บทที่ 19 : การแปลงภาพถ่ายเป็นการ์ตูน  (2... [More...]

บทที่ 20 :  การออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

บทที่ 20 : การออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

หน่วยที่ 5)  เทคนิคการตกแต่งภาพใน Photoshop ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้     บทที่ 17 : การใช้งาน Filter Gallery  (2 ชั่วโมง)   บทที่ 18 : การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation GIF   (2 ชั่วโมง)    บทที่ 19 : การแปลงภาพถ่ายเป็นการ์ตูน  (2... [More...]

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม   บรรณานุกรม   เกียรติพงษ์ บุญจิตร. (2552). คู่มือ Photoshop CS4 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์.นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด. ______. (2553). Photoshop Photo Process Techniques. นนทบุรี:ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด.   ทัศยาภรณ์ เกื้อหนุน.... [More...]


ครูผู้สอน

กฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)

::: โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด :::

mail  E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Tel : ครูกิ๊ก 098-289-1900     Line nookiikz

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here