You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette

 

หน่วยที่ 2  โปรแกรม Photoshop
 
 
ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้
  บทที่ 4 : แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6 (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette  (2 ชั่วโมง)  
  บทที่ 7 : การทำงานกับ Layers  (2 ชั่วโมง)
 
 
 
Toolbox (ทูลบ็อก) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังรูป เพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ ถึงจะสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพ 
พาเลท (Palette) คือกลุ่มของหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือ ช่วยควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนการทำงาน
 
 
1.  บอกความหมายของกล่องเครื่องมือ และพาเลท ได้ถูกต้อง
2.  เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของกล่องเครื่องมือและพาเลทในโปรแกรม Photoshop ได้
3.  สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ และพาเลทในโปรแกรม Photoshop ได้อย่างถูกต้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
4.  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบกราฟิก
 
 
 
ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6

 

6.1  Toolbox กล่องเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม

        Toolbox (ทูลบ็อก) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังรูป เพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย

        เครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดังนี้

 

Move ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์ ขนาด 1 พิเซล
Marquee ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์
Lasso ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
Magic Wand ใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกัน
Crop ใช้ตัดขอบภาพ
Slice ใช้ตัดแบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรียกว่าสไลซ์ (Slice) สำหรับนำไปสร้างเว็บเพจ
Eyedropper ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
Healing Brush ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ
Brush ใช้ระบายลงบนภาพ
Clone Stamp ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลาย
History Brush ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมที่บันทึกไว้
Eraser ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ
Gradient ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ
Blur ใช้ระบายภาพให้เบลอ
Bern ใช้ระบายเพื่อให้ภาพมืดลง
Dodge ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น
pen ใช้วาดเส้นพาธ (Path)
Horizontal Type ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ
Path Selection ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ
Rectangle ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป
Hand ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
Zoom ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาด
set Foreground Color, Set Background Color ใช้สำหรับกำหนดสี Foreground Color และ Background Color
เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen

 

[ กลับด้านบน ]


 

56.2  พาเลท (Palette)

        พาเลท (Palette) คือกลุ่มของหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือ ช่วยควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนการทำงาน

        1 Navigator เป็นพาเล็ตที่แสดงหน้าจอของรูปภาพที่ใช้งานอยู่ ทำหน้าที่สำหรับการปรับมุมมอง ของรูปภาพโดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Zoom Slider เพื่อย่อหรือขยายมุมมองภาพได้

        2 info เป็นพาเล็ตสำหรับแสดงค่าสีแบบ RGB และ CMYK ของรูปภาพในรูปแบบของตัวเลข

        3 History เป็นพาเล็ตที่เก็บรายละเอียดขั้นตอนการทำงานทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อต้องการ ย้อนกลับ ไปใช้พาเล็ตเดิมหรือย้อนดูการทำงานที่ผ่านมา

        4 Color เป็นพาเล็ตสำหรับกำหนดสี Foreground และ Background โดยการเลื่อนแถบเพื่อปรับสี ตามต้องการ

        5 Swatches เป็นพาเล็ตที่กำหนดสีแบบสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการเลือกสี ผู้ใช้สามารถดูสี ที่ต้องการ และคลิกเลือกสีที่ต้องการ

        6 Style เป็นพาเล็ตที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบต่าง ๆ โดยการเลือกรูปแบบที่ต้องการ ได้แก่ ตัวอักษร

        7 Layer เป็นพาเล็ตสำหรับใช้ควบคุมการใช้งานเลเยอร์ต่าง ๆ

        8 Channels เป็นพาเล็ตที่แสดงการแยกสีของรูปภาพที่กำลังทำงานอยู่ ประกอบด้วยการแยกสีแบบ RGB, Red, Green, และ Blue

        9 Paths เป็นพาเล็ตที่ใช้แสดง Path ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปภาพที่กำลังทำงาน

        ในการสร้างสรรค์ผลงานใน Photoshop นั้น ควรมีการกำหนดขนาดของพื้นที่การทำงานให้ เหมาะสมกับงาน การเตรียมหาภาพจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานตามจุดมุ่งหมายของเรา สามารถเปิดไฟล์จากแหล่งภาพต่างๆ รวมทั้งการปรับย่อ ขยายมุมมองของภาพให้เหมาะสมตามความต้องการ และสามารถบันทึกงานที่สร้างไว้ได้อย่างถูกวิธี

 

[ กลับด้านบน ]

 

ใบงานที่ 2.3  :  รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette
 
 
 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here