You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แนะนำการใช้บทเรียน

แนะนำการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2
เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
           บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 
           โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือบทเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่
           บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 5 หน่วย (20 แผน)  ดังรายละเอียดในเมนู แนะนำรายวิชา โดยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนบนเว็บ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
 
1. ศึกษา-คำชี้แจงในเว็บเพจ แนะนำการใช้บทเรียน ให้เข้าใจ
2. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และโครงสร้างรายวิชา (เมนู แนะนำรายวิชา)
3. เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง22203 คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. นักเรียนทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 40 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มศึกษา สาระสำคัญ และ จุดประสงค์การเรียนรู้
6. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน ในแต่ละหน่วย 
7. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วย
8. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู ดาวน์โหลดใบงาน เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดเป็นใบงานส่งครู
9. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน ของหน่วยที่ 1
10. จากนั้นนักเรียนศึกษาหน่วยที่ 2 ซึ่งในการศึกษาในแต่ละหน่วย จะปฏิบัติเหมือนกับหน่วยที่ 1
11. เมื่อศึกษาแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู
12. เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบจากการศึกษาบทเรียนของหน่วยที่ 1 และ 2 แล้วให้เริ่มศึกษาหน่วยที่ 3 ต่อโดยทำตามขั้นตอนในข้อ 6 
 
 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here