You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แบบทดสอบหลังเรียน :: หน่วยที่ 1

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2
เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
3. เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 10 ข้อ ให้คลิกที่ปุ่ม "ตรวจคำตอบ" เพื่อดูผลคะแนน
 
 
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง ข้อใด?
  ก. ศิลปะหรือศาสตร์แขนงหนึ่ง
ข. ภาพเขียน สัญลักษณ์ ภาพถ่าย
ค. การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
ง. การสร้างงานโดยใช้สมาร์ทโฟน
2. ภาพที่ถูกขยายภาพออกมา ภาพที่ได้ก็จะยังคงรายละเอียดและความชัดเจนไว้เหมือนเดิม เรียกว่า ?
  ก. Raster
ข. Bitmap
ค. Pixel
ง. Vector
3. ภาพ Raster มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ?
  ก. Vector
ข. Bitmap
ค. Pixel
ง. Graphic
4. ไฟล์ภาพของการ์ตูน Rilakkuma นามสกุลใด คือไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ?
  ก. Rilakuma.gif
ข. Rilakkuma.jpg
ค. Rilakkuma.png
ง. Rilakkuma.bmp
5.
นามสกุลไฟล์ของโปรแกรม Photoshop คือข้อใด ?
 
ก. JPEG (*JPEG,*JPE,*JPG)
ข. Photoshop (*PSD,*PDD)
ค. Photoshop PDF (*PDF,*PDP)
ง. CompuServe GIF (*GIF)
6.
นามสกุลของไฟล์ภาพนิ่ง พื้นหลังโปร่งใส คือข้อใด ?
 
ก. *.JPEG,*.JPE,*.JPG
ข. *.PSD,*.PDD
ค. *.PDF,*.PDP
ง. *.PNG
7.
ภาพกราฟิกประเภทใด มีส่วนโค้ง เว้า มุม แสง ความลึก มีลักษณะการมองภาพที่เหมือนจริง ?
 
ก. 1 มิติ
ข. 2 มิติ
ค. 3 มิติ
ง. 4 มิติ
8.
ระบบสีแบบใดที่ตามหลักการเป็นการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ ?
 
ก. ระบบสี CMYK
ข. ระบบสี RGB
ค. ระบบสี LAB
ง. ระบบสี HSB
9.
ระบบสีใดที่เป็นระบบสีมาตรฐานเหมาะกับงานพิมพ์ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ ?
 
ก. ระบบสี CMYK
ข. ระบบสี RGB
ค. ระบบสี LAB
ง. ระบบสี HSB
10.
จุดเล็กๆ หลายๆจุดที่มาเรียงตัวกัน เป็นภาพกราฟิก ซึ่งจุดเล็กๆนั้น เราเรียกว่าอะไร ?
 
ก. บิตแมพ
ข. เวคเตอร์
ค. พิกเซล
ง. จุดภาพ
ได้คะแนน =  
คิดเป็น % :  
ผลการสอบ :
คำตอบที่ถูกต้อง :

 
 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here