You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6

หน่วยที่ 2  โปรแกรม Photoshop
 
ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้

 

  บทที่ 4 : แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น  (2 ชั่วโมง)

  บทที่ 5 : ส่วนประกอบของ Photoshop CS6 (2 ชั่วโมง)  

  บทที่ 6 : รู้จักเครื่องมือ Toolbox และ Palette  (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 7 : การทำงานกับ Layers  (2 ชั่วโมง)
 
 

        โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ นอกจากจะมีสีสันสวยงามขึ้นแล้ว ยังจัดการกับพาเนลหรือเครื่องมือที่จัดวางไม่เป็นระเบียบ ออกไปจากหน้าต่างการทำงานค่อนข้างมาก เช่น เพิ่มปุ่มคำสั่งและจัดเรียงปุ่มคำสั่งบางปุ่มใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องรู้จักกับส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อให้สามารถค้นหาและเรียกใช้เครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับหน้าต่างโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ประกอบไปด้วยพาเนลและกล่องเครื่องมือที่วางอยู่บนพื้นที่ว่างซึ่งเปรียบเสมือนกับโต๊ะทำงาน ดังนั้นจึงสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งพาเนลและเครื่องมือไปยังจุดที่ต้องการได้ ส่วนประกอบสำคัญของหน้าต่างโปรแกรม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.  บอกชื่อและคุณสมบัติของส่วนประกอบในโปรแกรม Photoshop CS6 ได้
2.  บอกหน้าที่ของเมนูในโปรแกรม Photoshop CS6 ได้
3.  ใช้งานส่วนประกอบต่างๆในโปรแกรม Photoshop ได้อย่างถูกต้อง
4.  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบกราฟิก
 
 
 
 
 

 

  5.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6

          Photoshop นั้นถูกนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ หลายด้าน เช่น การสร้างตัวอักษร การตกแต่งภาพถ่าย
(Retouch) การสร้างภาพกราฟิก รวมถึงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามนั้น
ไม่ใช่เพียงแค่มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ (Idea) ที่ดี แต่จะต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในการเลือกใช้เครื่องมือ
แต่ละอย่างภายในโปรแกรมให้เหมาะสม ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรแกรมเราควรรู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ 

ภายในโปรแกรมเสียก่อน       

  
1. เมนูบาร์ (Menu Bar)

เป็นแถบสำหรับควบคุมโปรแกรม ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

        File  ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่ เปิด ปิด บันทึกไฟล์ เป็นต้น

        Edit  รวมคำสั่งที่ใช้แก้ไขภาพ และปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม เช่น copy   แก้ไขเครื่องมือ 

        Image คำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี แสง ขนาดของภาพ  ขนาดของเอกสาร  โหมดสี และอื่น ๆ

        Layer  คำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ในด้านต่าง ๆ

        select  คำสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุ เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ 

        Filter  การใส่ Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ

        View   คำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก

        Window  คำสั่งในการเลือกใช้ เปิด/ปิดอุปกรณ์เสริม

        Help  คำสั่งแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและลายละเอียดของโปรแกรม


2. ออบชั่นบาร์ (Tool Options Bar) 

         เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐานในการทำงาน ในโปรแกรม             

3. กล่องเครื่องมือ (Tools Bar)


ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดังนี้

        Move  ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือก หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์

        Lasso   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ

        Quick Serection Tool ใช้ระบายเพื่อเลือกพื้นที่ต้องการแก้ไข

        Crop  ใช้ตัดขอบภาพ

        Eyedropper  ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ

        Healing Brush  ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ

        Brush   ใช้ระบายลงบนภาพ

        Clone Stamp  ใช้ทำสำเนาภาพ โดย copy ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย 

        History Brush ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมที่บันทึกไว้

        Eraser   ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ

        Gradient  ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ

        Blur    ใช้ระบายภาพให้เบลอ

        Dodge   ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น

        Pen   ใช้วาดเส้นพาธ (Path)

        Horizontal Type  ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ

        Path Selection  ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ

        Rectangle  ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป

        Hand  ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ

        Zoom   ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาพ

        Set Foreground Color และ Set Background Color ใช้สำหรับกำหนดสี

        Quick  Mash   เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen


4. ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar)

         แสดงชื่อไฟล์ภาพที่เปิดใช้งานอยู่ 

5. พื้นที่การทำงาน (Work Space)

         ส่วนที่ใช้ในการสร้างงาน โดยการเปิดไฟล์ภาพเพื่อแก้ไขบนพื้นที่ใช้งาน หรือวาดภาพใหม่ลงไปบนพื้นที่ใช้งาน    

6. แถบสถานะ (Status Bar)

         แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภาพ  เช่น ขนาดไฟล์ภาพ เป็นต้น

7. พาเลท (Palette) 

 

       แถบคำสั่งควบคุมและใช้กำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ 

[ กลับด้านบน ]

 


 
ใบงานที่ 2.2  :  ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6
 
 

 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here