You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 6 : การใช้เครื่องมือวาด

 
 
โปรแกรม Adobe PhotoShop มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดภาพเป็นจำนวนมาก เช่น การวาดภาพด้วยดินสอ (Pencil) การวาดภาพด้วยพู่กัน (Brush) และการวาดภาพแบบ Path ด้วยปากกา (Pen) รวมไปถึงการระบายด้วยสีทึบ (Paint Bucket) หรือแบบไล่สี (Gradient) และสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการของภาพออกด้วยยางลบ (Eraser) ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบได้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานง่ายและยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบได้ตามต้องการ
 
 
1.  เรียนรู้ถึงหลักการวาดภาพโดยใช้เครื่องมือ Photoshop
2.  เรียนรู้ถึงการใช้งานเครื่องมือ Photoshop สำหรับวาดภาพ
3.  เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้งานการวาดภาพในงานด้านต่างๆ
 
 
 
 
 

6.1  เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ ระบายสี

เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ ระบายสี (Painting Tools)

Picture

PicturePicture

PicturePicture

PicturePicture

[ กลับด้านบน ]


 

6.2  การใช้เครื่องมือ BRUSH

     

   เป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะมีการทำงานคล้ายกับพู่กันที่ใช้วาดรูปทั่วไป สามารถกำหนดลักษณะ น้ำหนัก ของเส้นที่วาดได้ มีขั้นตอนดังนี้

        1. คลิกเลือกเครื่องมือ  Brush

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบวาดภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน ตัวอย่าง เช่น

[ กลับด้านบน ]


6.3  การใช้เครื่องมือ pENCIL

     

        มีขั้นตอนดังนี้

        1. คลิกเลือกเครื่องมือ  Pencil

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ โดยคลิกที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบวาดภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน เหมือนกับการใช้ Brush

 

[ กลับด้านบน ]


 

6.4  การใช้เครื่องมือ Eraser

     

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก มีขั้นตอนดังนี้

        1. คลิกเลือกเครื่องมือ  Eraser

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ โดยคลิกที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบลบภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน เหมือนกับการใช้ Brush

[ กลับด้านบน ]


6.5 การสร้างหัวพู่กัน

     

        การสร้างหัวพู่กันเพิ่มจากที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ เพื่อตอบสนองความต้องการของการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

        การสร้างหัวพู่กันจากรูปภาพ

            1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการสร้างเป็นหัวพู่กัน จากนั้น Selection รูปภาพนั้น

            2. คลิกที่เมนู Edit -> Define Brush จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งชื่อหัวพู่กันที่สร้างขึ้น

            3. ใส่ชื่อที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

            4. ทดสอบหัวพู่กันที่สร้างขึ้น

            ผลลัพธิ์ที่ได้

[ กลับด้านบน ]


6.6 การใช้เครื่องมือกลุ่ม Shape tool

      

       เครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool ประกอบด้วย Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line และ Custom Shape ซึ่งเรียกใช้โดยคลิกเมาส์ด้านขวาที่เครื่องมือ Custom Shape จะปรากฏเครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool ดังรูป

        ออปชั่นบาร์ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

        1 การใช้เครื่องมือ  Rectangle

            1.1 คลิกที่เครื่องมือ Rectangle

            1.2 กำหนดรูปแบบสีพื้น สีขอบ ตามต้องการ เสร็จแล้ว คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยม ดังรูป

        2 การใช้เครื่องมือ  Rounded Rectangle

            2.1 คลิกที่เครื่องมือ Rounded Rectangle

            2.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่มช่องของ Radius ที่ออปชันบาร์ เพื่อกำหนดความโค้งมนของมุมของรูป

            2.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป

        3 การใช้เครื่องมือ  Ellipse

            3.1 คลิกที่เครื่องมือ Ellipse

            3.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่ม Circle (draw diameter or radius) เพื่อกำหนดให้แต่ละด้านของวงกลมเท่ากัน

            3.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป

        4 การใช้เครื่องมือ  Polygon

            4.1 คลิกที่เครื่องมือ Polygon

            4.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle

            4.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงตามต้องการ

        5 การใช้เครื่องมือ  Line

            5.1 คลิกที่เครื่องมือ Line

            5.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ

            5.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงเส้นตามต้องการ

        6 การใช้เครื่องมือ  Custom Shape

            6.1 คลิกที่เครื่องมือ Custom Shape

            6.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่มเครื่องมือบางส่วน ดังนี้

            6.3 คลิกเลือกรูปทรงที่ต้องการที่ช่อง Shape จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงตามต้องการ

            ตัวอย่าง รูปร่าง เช่น

            ตัวอย่างผลลัพธิ์ เช่น

[ กลับด้านบน ]


6.7  การใช้เครื่องมือสร้างเส้น Path

     

        เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้น Path หรือรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งส่วนประกอบของเส้นจะมีจุดแองเคอร์ (จุดย่อยที่อยู่ตามแนวเส้น) การเรียกเครื่องมือ Pen คลิกเมาส์ด้านขวาที่เครื่องมือ Pen จะปรากฏเครื่องมือต่าง ๆ ดังรูป

Pen ใช้สร้างเส้น Path โดยการคลิกวางจุดแองเคอร์
Freeform Pen ใช้สร้างเส้น Path แบบลากอิสระ
Add Anchor Point ใช้เพิ่มจุดแองเคอร์
Delete Anchor Point ใช้ลดจุดแองเคอร์
Convert Point ใช้แปลงรูปแบบของเส้นและมุม


 

        1 การสร้างเส้น Path

            1. คลิกที่เครื่องมือ  Pen Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการสร้างเป็นเส้น Path หรือรูปทรงที่ต้องการ

        2 การสร้างเส้น Path ด้วย Freeform Pen Tool

            1. คลิกที่เครื่องมือ  Freeform Pen Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในตำแหน่งที่ต้องการสร้างเป็นเส้น Path หรือรูปทรงที่ต้องการ

        3 การเพิ่มจุดแองเคอร์ด้วย Add Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ  Add Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มจุดแองเคอร์ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งจุดแองเคอร์บิดไปในตำแหน่งที่ต้องการให้โค้ง

        4 การลบจุดแองเคอร์ด้วย Delete Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ Add Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มจุดแองเคอร์ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งจุดแองเคอร์บิดไปในตำแหน่งที่ต้องการให้โค้ง

        5 การลบจุดแองเคอร์ด้วย Delete Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ  Delete Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการลดจุดแองเคอร์

        6 การแปลงรูปแบบของเส้นและมุมด้วย Convert Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ  Convert Point

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการแปลงเส้น

        7 การเคลื่อนย้ายเส้น Path ด้วย Path Selection Tool

            1. คลิกที่เครื่องมือ Path Selection Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งใด ๆ ของเส้น Path จากนั้นลากไปวางตำแหน่งที่ต้องการ

        8 การเปลี่ยนเส้น Path เป็น Selection

            1. สร้างเส้น Path

            2. คลิกที่ Load Path as a Selection ด้านล่างของพาเล็ต Paths เพื่อปฏิบัติการ Selection ภาพ ดังรูป

        9 การเปลี่ยนเส้น Selection เป็น Path

            1. สร้าง Selection ภาพ

            2. คลิกที่ Make Work Path form Selection ด้านล่างของพาเล็ต Parhs เพื่อปฏิบัติการสร้างเส้น Path ดังรูป

[ กลับด้านบน ]


6.8  ภาพเพิ่มในเครื่องมือ Shape

     

        การสร้างภาพเพิ่มในเครื่องมือ Shape จะต้องสร้างด้วยเครื่องมือสร้าง Path ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1. สร้างเส้น Path ที่ต้องการ เช่น

            2. คลิกที่เมนู Edit -> Define Custom Shape จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อ Shape ที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิกที่ OK

            3. ทดสอบการใช้ Shape โดยคลิกที่เครื่องมือ Custom Shape

            4. คลิกลูกศรที่ตัวเลือก Shape ในออปชันบาร์จะปรากฏรูปต่าง ๆ ให้คลิกรูปที่สร้างขึ้น

            5. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป Shape ที่เลือก

[ กลับด้านบน ]


6.9  การเลือกใช้สี

     

        การใช้สีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานด้านกราฟิก เพราะการใส่สีให้กับรูปภาพหรือวัตถุเป็นการเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงาน บางสีใช้สื่อความหมายของภาพได้อย่างลึกซึ้ง เช่น การใช้สีดำแทนความสุขุมรอบคอบ หรือความเศร้าความทุกข์ การใช้สีชมพูแทนความหมายในเรื่องความรักที่อ่อนโยน การใช้สีขาวแทนความหมายของสิ่งที่บริสุทธิ์ แบบนี้เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้สีควรคำนึงถึงชิ้นงานว่าต้องการสื่อความหมายอะไร

        การเลือกสีเพื่อใช้กับชิ้นงานสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 วิธีที่ 1

            1. คลิกที่  Foreground ที่ทูลบ็อกซ์

            2. จะปรากฏหน้าต่าง Color Picker

            3. คลิกที่ปุ่ม OK

วิธีที่ 2

            คลิกที่พาเล็ต Color ปรับเลือกสีตามต้องการ

วิธีที่ 3

            คลิกที่พาเล็ต Swatches คลิกเลือกสีตามต้องการ

[ กลับด้านบน ]


 

 

6.10  การเติมสี และลวดลายด้วยเครื่องมือ Paint Bucket        

 

การเติมสีด้วยเครื่องมือ Paint Bucket เป็นการเติมสี Foreground หรือ Pattern ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            การเติมสี มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่เครื่องมือ  Paint Bucket

            2. ปรับเปลี่ยนออปชันการใช้สีที่ออปชันบาร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            3. คลิกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ ดังรูป

            การเติมพื้นหลังหรือการใส่ Pattern มีขั้นตอนดังนี้

            1.คลิกที่เครื่องมือ  Paint Bucket

            2. คลิกที่ลูกศรที่ตัวเลือก Fill ในออปชันบาร์เลือกเป็น Pattern จากนั้นคลิกที่ลูกศรที่ตัวเลือก Pattern เลือกรูปแบบภาพตตามต้องการ

            3. คลิกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ ดังรูป

[ กลับด้านบน ]

 


 

6.11  การเติมสีและการสร้างสีด้วยเครื่องมือ Gradient

 

       เครื่องมือ Gradient ใช้สำหรับเติมสีแบบไล่สี มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่เครื่องมือ   Gradient

            2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ออปชันบาร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            3. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากสีในตำแหน่งที่ต้องการ เช่น

 

การสร้างสี Gradient

            การสร้างสี Gradient มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่ช่อง  Click to Edit the Gradient จะปรากฏหน้าต่าง Gradient Editor

            2.จะปรากฏหน้าต่างสีให้เลือกจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK จะได้สีตามต้องการ

[ กลับด้านบน ]

 


 
ใบงานที่ 6.1  :  การใช้เครื่องมือวาด
 
** ให้นักเรียนทำใบงานโดยศึกษาจากบทเรียนบนเว็บ ใส่สมุด ส่งภายในคาบเรียน **
 
 

 
 
Workshop
ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการสร้างแผนที่ ด้วยเครื่องมือจาก Photoshop และทำส่งในคาบเรียน
 
web-download-free-images

สร้างแผนที่ ด้วยเครื่องมือจาก Photoshop เพียงใช้เครื่องมือง่ายๆ ก็สามารถทำให้แผนที่คุณดูดีได้ และก็สามารถทำเองได้อีกด้วย

1. สร้างงานขึ้นมา File >> New (Ctrl+N) ขนาดตามความต้องการของเราหรือลูกค้า จากนั้นก็เทสีพื้นหลัง

2. ถ้าเรามีแผนที่ ต้นแบบก็จะดีครับ ในที่นี้ผมใช้ google map เพราะต้องดูเส้นทางไปด้วย เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3. เมื่อได้แผนที่ต้นแบบแล้วเราก็จะทำการดราฟตามเส้นทางหลักๆ โดยใช้ตามความถนัดของแต่ละคนเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น Pen Tool , Brush Tool , Rounded Rectangle Tool , Rectangle Tool

 

create-map-from-photoshop

create-map-from-photoshop

 

4. เมื่อเสร็จจากขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนนี้เราจะทำการปิดแผนที่ต้นแบบออกไปก่อน จากนั้นเลือกเลเยอร์ที่เราดราฟไว้ทั้งหมด ไปที่ Edit >> Free Tranform (Ctrl+T) จะเห็นเป็นกรอบ เราจะทำการคลิกขวาภายในกรอบ เลือก Distort แล้วเมาส์คลิกมุมที่เราต้องการจะดึง เพื่อให้มีมิติใกล้-ไกล ตามภาพครับ

 

create-map-from-photoshop

 

5. การทำเงา เพียง Copy Layer ทั้งหมด เปลี่ยนเป็นสีดำครับ วางซ้อนด้านล่างของ Layer หลัก หรือ ใส่ Drop Shadow ก็ได้ครับ

create-map-from-photoshop

 

6. การสร้างอาคาร

  • ใช้ Rectangle Tool สร้าง สี่เหลี่ยมขึ้นมา กด Ctrl+T (เราสามารถย่อ-ลดขนาดได้)
  • จับให้เข้ามุมโดย ใช้เมาส์ชี้ที่มุม กด Ctrl ค้างไว้ เราจะเห็นสัญลักษณ์จากที่ย่อขนาดเปลี่ยนเป็น รูปลูกศรชี้สีขาว ให้เราทำการลากเพื่อให้เข้ามุมตามภาพ
  • ทำซ้ำตามข้อด้านบนให้ครบทุกด้าน

 

create-map-from-photoshop

 

7. ขั้นตอนนี้ เป็นตกแต่งส่วนอื่นๆ

  • การชื่อถนน ชื่อสถาน ใช้เครื่องมือ Horizontal type tool (T)
  • การเพิ่มลูกศร มีในส่วนของเครื่องมือ Custom Shape tool
  • การเพิ่มอาคาร โดยการค้นหาตามเว็บไซต์ Google ถ้าจะหาอาคารอะไรก็เพียงค้นหา เช่น hospital png , bank png เป็นต้น

 

web-download-free-images

create-map-from-photoshop

create-map-from-photoshop

create-map-from-photoshop

create-map-from-photoshop

 

[ กลับด้านบน ]


 

 

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์  http://photoloose.com

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here