You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 6 : การใช้เครื่องมือวาด        โปรแกรม Adobe PhotoShop มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดภาพเป็นจำนวนมาก เช่น การวาดภาพด้วยดินสอ (Pencil) การวาดภาพด้วยพู่กัน (Brush) และการวาดภาพแบบ Path ด้วยปากกา (Pen) รวมไปถึงการระบายด้วยสีทึบ (Paint Bucket) หรือแบบไล่สี (Gradient) และสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการของภาพออกด้วยยางลบ (Eraser) ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบได้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานง่ายและยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบได้ตามต้องการ

 

การใช้เครื่องมือ Brush

 

        เป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะมีการทำงานคล้ายกับพู่กันที่ใช้วาดรูปทั่วไป สามารถกำหนดลักษณะ น้ำหนัก ของเส้นที่วาดได้ มีขั้นตอนดังนี้

        1.คลิกเลือกเครื่องมือBrush

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบวาดภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน ตัวอย่าง เช่น

 

การใช้เครื่องมือ Pencil

 

        มีขั้นตอนดังนี้

        1.คลิกเลือกเครื่องมือBrush

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ โดยคลิกที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบวาดภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน เหมือนกับการใช้ Brush

 

การใช้เครื่องมือ Eraser

 

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก มีขั้นตอนดังนี้

        1.คลิกเลือกเครื่องมือBrush

        2. ปรับขนาดของเครื่องมือที่ออปชันบาร์ โดยคลิกที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        3. ทดสอบลบภาพโดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงาน เหมือนกับการใช้ Brush

 

การสร้างหัวพู่กัน

 

        การสร้างหัวพู่กันเพิ่มจากที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ เพื่อตอบสนองความต้องการของการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

        การสร้างหัวพู่กันจากรูปภาพ

            1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการสร้างเป็นหัวพู่กัน จากนั้น Selection รูปภาพนั้น

            2. คลิกที่เมนู Edit -> Define Brush จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งชื่อหัวพู่กันที่สร้างขึ้น

            3. ใส่ชื่อที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

            4. ทดสอบหัวพู่กันที่สร้างขึ้น

            ผลลัพธิ์ที่ได้

 

การใช้เครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool

 

        เครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool ประกอบด้วย Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line และ Custom Shape ซึ่งเรียกใช้โดยคลิกเมาส์ด้านขวาที่เครื่องมือ Custom Shape จะปรากฏเครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool ดังรูป

        ออปชั่นบาร์ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

        1 การใช้เครื่องมือRectangle

            1.1 คลิกที่เครื่องมือ Rectangle

            1.2 กำหนดรูปแบบสีพื้น สีขอบ ตามต้องการ เสร็จแล้ว คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยม ดังรูป

        2 การใช้เครื่องมือRounded Rectangle

            2.1 คลิกที่เครื่องมือ Rounded Rectangle

            2.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่มช่องของ Radius ที่ออปชันบาร์ เพื่อกำหนดความโค้งมนของมุมของรูป

            2.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป

        3 การใช้เครื่องมือEllipse

            3.1 คลิกที่เครื่องมือ Ellipse

            3.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่ม Circle (draw diameter or radius) เพื่อกำหนดให้แต่ละด้านของวงกลมเท่ากัน

            3.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป

        4 การใช้เครื่องมือPolygon

            4.1 คลิกที่เครื่องมือ Polygon

            4.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle

            4.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงตามต้องการ

        5 การใช้เครื่องมือLine

            5.1 คลิกที่เครื่องมือ Line

            5.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ

            5.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงเส้นตามต้องการ

        6 การใช้เครื่องมือCustom Shape

            6.1 คลิกที่เครื่องมือ Custom Shape

            6.2 กำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ Rectangle แต่จะเพิ่มเครื่องมือบางส่วน ดังนี้

            6.3 คลิกเลือกรูปทรงที่ต้องการที่ช่อง Shape จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรงตามต้องการ

            ตัวอย่าง รูปร่าง เช่น

            ตัวอย่างผลลัพธิ์ เช่น

 

การใช้เครื่องมือสร้างเส้น Path

 

        เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้น Path หรือรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งส่วนประกอบของเส้นจะมีจุดแองเคอร์ (จุดย่อยที่อยู่ตามแนวเส้น) การเรียกเครื่องมือ Pen คลิกเมาส์ด้านขวาที่เครื่องมือ Pen จะปรากฏเครื่องมือต่าง ๆ ดังรูป

Pen ใช้สร้างเส้น Path โดยการคลิกวางจุดแองเคอร์
Freeform Pen ใช้สร้างเส้น Path แบบลากอิสระ
Add Anchor Point ใช้เพิ่มจุดแองเคอร์
Delete Anchor Point ใช้ลดจุดแองเคอร์
Convert Point ใช้แปลงรูปแบบของเส้นและมุม


        1 การสร้างเส้น Path

            1. คลิกที่เครื่องมือPen Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการสร้างเป็นเส้น Path หรือรูปทรงที่ต้องการ

        2 การสร้างเส้น Path ด้วย Freeform Pen Tool

            1. คลิกที่เครื่องมือFreeform Pen Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในตำแหน่งที่ต้องการสร้างเป็นเส้น Path หรือรูปทรงที่ต้องการ

        3 การเพิ่มจุดแองเคอร์ด้วย Add Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือAdd Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มจุดแองเคอร์ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งจุดแองเคอร์บิดไปในตำแหน่งที่ต้องการให้โค้ง

        4 การลบจุดแองเคอร์ด้วย Delete Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือ Add Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มจุดแองเคอร์ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งจุดแองเคอร์บิดไปในตำแหน่งที่ต้องการให้โค้ง

        5 การลบจุดแองเคอร์ด้วย Delete Anchor Point

            1. คลิกที่เครื่องมือDelete Anchor Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการลดจุดแองเคอร์

        6 การแปลงรูปแบบของเส้นและมุมด้วย Convert Point

            1. คลิกที่เครื่องมือConvert Point

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ต้องการแปลงเส้น

        7 การเคลื่อนย้ายเส้น Path ด้วย Path Selection Tool

            1. คลิกที่เครื่องมือ Path Selection Tool

            2. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ตำแหน่งใด ๆ ของเส้น Path จากนั้นลากไปวางตำแหน่งที่ต้องการ

        8 การเปลี่ยนเส้น Path เป็น Selection

            1. สร้างเส้น Path

            2. คลิกที่ Load Path as a Selection ด้านล่างของพาเล็ต Paths เพื่อปฏิบัติการ Selection ภาพ ดังรูป

        9 การเปลี่ยนเส้น Selection เป็น Path

            1. สร้าง Selection ภาพ

            2. คลิกที่ Make Work Path form Selection ด้านล่างของพาเล็ต Parhs เพื่อปฏิบัติการสร้างเส้น Path ดังรูป

 

การสร้างภาพเพิ่มในเครื่องมือ Shape

 

        การสร้างภาพเพิ่มในเครื่องมือ Shape จะต้องสร้างด้วยเครื่องมือสร้าง Path ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1. สร้างเส้น Path ที่ต้องการ เช่น

            2. คลิกที่เมนู Edit -> Define Custom Shape จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อ Shape ที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิกที่ OK

            3. ทดสอบการใช้ Shape โดยคลิกที่เครื่องมือ Custom Shape

            4. คลิกลูกศรที่ตัวเลือก Shape ในออปชันบาร์จะปรากฏรูปต่าง ๆ ให้คลิกรูปที่สร้างขึ้น

            5. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูป Shape ที่เลือก

 

การใช้สี

 

        การใช้สีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานด้านกราฟิก เพราะการใส่สีให้กับรูปภาพหรือวัตถุเป็นการเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงาน บางสีใช้สื่อความหมายของภาพได้อย่างลึกซึ้ง เช่น การใช้สีดำแทนความสุขุมรอบคอบ หรือความเศร้าความทุกข์ การใช้สีชมพูแทนความหมายในเรื่องความรักที่อ่อนโยน การใช้สีขาวแทนความหมายของสิ่งที่บริสุทธิ์ แบบนี้เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้สีควรคำนึงถึงชิ้นงานว่าต้องการสื่อความหมายอะไร

 

การเลือกสี

 

        การเลือกสีเพื่อใช้กับชิ้นงานสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่Foreground ที่ทูลบ็อกซ์

            2. จะปรากฏหน้าต่าง Color Picker

            3. คลิกที่ปุ่ม OK

            วิธีที่ 2

            คลิกที่พาเล็ต Color ปรับเลือกสีตามต้องการ

            วิธีที่ 3

            คลิกที่พาเล็ต Swatches คลิกเลือกสีตามต้องการ

 

การเติมสีและลวดลายด้วยเครื่องมือ Paint Bucket

 

        การเติมสีด้วยเครื่องมือ Paint Bucket เป็นการเติมสี Foreground หรือ Pattern ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            การเติมสี มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่เครื่องมือPaint Bucket

            2. ปรับเปลี่ยนออปชันการใช้สีที่ออปชันบาร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            3. คลิกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ ดังรูป

            การเติมพื้นหลังหรือการใส่ Pattern มีขั้นตอนดังนี้

            1.คลิกที่เครื่องมือPaint Bucket

            2. คลิกที่ลูกศรที่ตัวเลือก Fill ในออปชันบาร์เลือกเป็น Pattern จากนั้นคลิกที่ลูกศรที่ตัวเลือก Pattern เลือกรูปแบบภาพตตามต้องการ

            3. คลิกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ ดังรูป

 

การเติมสีด้วยเครื่องมือ Gradient

 

        เครื่องมือ Gradient ใช้สำหรับเติมสีแบบไล่สี มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่เครื่องมือGradient

            2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ออปชันบาร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            3. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากสีในตำแหน่งที่ต้องการ เช่น

 

การสร้างสี Gradient

 

            การสร้างสี Gradient มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่ช่องClick to Edit the Gradient จะปรากฏหน้าต่าง Gradient Editor

            2.จะปรากฏหน้าต่างสีให้เลือกจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK จะได้สีตามต้องการ


 

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้ว ต่อไปเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทบทวบอีกรอบกันค่ะ

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here