You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 4 : กล่องเครื่องมือ

กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
 
                กล่องเครื่องมือ Toolbox ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดภาพ ตกแตกแต่งภาพ และแก้ไข ภาพ โดยบนปุ่มหนึ่ง ๆ จะมีปุ่มที่ซ่อนด้วยหลายเครื่องมือ หลายชิ้นอยู่รวมกัน 
  การเปิด / ปิด Toolbox ทำได้โดยเลือกคำสั่ง Window > Tools
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/photoshop_cs3_tool_chart.gif 
          กล่องเครื่องมือ Toolbox สำหรับการตกแต่งภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Marquee.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Marquee 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Dodge.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Dodge
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Lasso.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Lasso 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Path%20Selection.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Palth Selection
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Slice.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Slice
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Pen.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Pen
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Healing%20Brush.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Healing Brush
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Type.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Type
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Stamp.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Stamp
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-History%20Brush.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม History Brush
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Rectangel.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Rectangel
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Gradient.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Gradient
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Note.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Note
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Eyedropper.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Eyedropper
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-Blur.jpg 
เครื่องมือกลุ่ม Blur
 
   รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพ มีดังนี้
1.
  กลุ่มเครื่องมือการเลือก (Selection) ประกอบด้วย 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/S_marquee.jpg
Marquee
ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถว
คอลัมน์ขนาด 1 พิเซล 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/S_move.jpg
Move
ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้าย
เส้นไกด์ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/S_lasso.jpg
Lasso
ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/S_magic.jpg
Magic Wand
ใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกัน 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/S_crop.jpg
Crop
ใช้ตัดขอบภาพ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/S_slice.jpg
Slice
ใช้ตัดแบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรียกว่าสไลซ์ (Slice)
สำหรับนำไปสร้างเว็บเพจ 
2.
กลุ่มเครื่องมือการแก้ไข (Edit) ประกอบด้วย
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/cut2.jpg
Healing Brush
ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/cut16.jpg
Clone Stamp
ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือ
ระบายด้วยลวดลาย 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/E_history.jpg
History Brush
ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะ
เดิมที่บันทึกไว้ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/E_eraser.jpg
Eraser
ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/E_gradient.jpg
Gradient
ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/cut7.jpg
Blur
ใช้ระบายภาพให้เบลอ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/E_brush.jpg
Brush
ใช้ระบายลงบนภาพ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/cut11.jpg
Dodge
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง 
3.
กลุ่มเครื่องมือการสร้าง (Create) ประกอบด้วย
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/C_pen.jpg
Pen
ใช้วาดเส้นพาธ (Path)
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/type2.jpg
Horizontal Type
ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/C_path.jpg
Path Selection
ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/C_rectangle.jpg
Rectangle
ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป 
4.
กลุ่มเครื่องมือมุมมอง (View) ประกอบด้วย
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/V_notes.jpg
Notes
ใช้บันทึกหมายเหตุกำกับภาพที่เป็นข้อความหรือเสียง 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/V_eyedropper.jpg
Eyedropper
ใช้เืลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/V_hand.jpg
Hand
ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/V_zoom.jpg
Zoom
ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาด 
5.
กลุ่มเครื่องมือเลือกสี (Color) ประกอบด้วย
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/C_color.jpg
Set Foreground Color, Set Background Color ใช้สำหรับกำหนดสี
 
Foreground Color และ  Background Color

ให้นักเรียนม.2  ส่งงานที่ 2 : การตัดต่อภาพ  (10 คะแนน)

ที่ Facebook กลุ่มของตนเองภายในคาบเรียน

 

 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here