You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 8 : การรีทัชภาพให้สวยเนียนขึ้น

รูปภาพที่ถ่ายออกมาจากกล้องนั้นเป็นรูปภาพที่เหมือนกับแบบจริง ซึ่งอาจมีบางส่วนที่ไม่ต้องการ ได้แก่ ริ้วรอยบนใบหน้า ริ้วรอยตามร่างกาย เป็นต้น เมื่อต้องนำไปใช้งานย่อมต้องการตัดลบริ้วรอยที่ไม่สวยงามนั้นออกไป หรือบางครั้งอาจเป็นส่วนในรูปภาพที่ต้องการตัดออกไปเพื่อตกแต่งรูปภาพให้เกิดความสวยงาม จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อลบริ้วรอยในรูปภาพ

Clone Stamp Tool        

          Clone Stamp Tool เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการลบริ้วรอยในรูปภาพ โดยมีหลักการทำงานคือ การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปภาพตามต้องการ และนำไปแทนที่ส่วนที่ต้องการตกแต่ง นอกจากจะช่วยลดริ้วรอยแล้วเครื่องมือนี้ยั้งสามารถช่วยช่อมแซมรูปภาพในส่วนที่หาย  โดยการคัดลอกส่วนอื่นมาเติมส่วนที่หายให้เต็มพื้นที่

          1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้มมา
          2. คลิกเลื่อกเครื่องมือ    (Clone Stamp Tool) บนกล่องเครื่องมือ ( Tool Box )
          3. คลิกขวาบนพื้นที่รูปภาพ จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกำหนดค่าเครื่องมือ  หรือจะกำหนดที่แถบตัวเลือก (Options Bar) ให้กำหนดขนาดของเครื่องมือให้พอดีกับการใช้งาน
          4. กำหนด Hardness ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ค่าความคมชัดของการใช้เครื่องมือกับรูปภาพมีความกลมกลืนกันจนไม่เห็นความแตกต่าง 

          5. เลือกหาพื้นที่ที่จะคัดลอกโดยจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีสีกลมกลืนกับพื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง กดแป้น Alt + คลิกเมาส์ เพื่อเลือกพื้นที่นั้น
          6. เลือกเมาส์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการตกแต่งและคลิกเครื่องมือ  Clon Stamp ลงไปพื้นที่คัดลอกไว้จะถกูนำไปแทนที่บนพื้นที่ที่เลือก

ภาพก่อนและหลังการลบริ้วรอย

 ชมภาพวิดีโอการสาธิต

 

Spot  Healing  Brush Tool

          Spot Healing Brush Tool เป็นเครื่องมือลบริ้วรอยและตกแต่งส่วนที่ต้องการของรูปภาพเช่นเดียวกัน Clone Stamp Tool แต่แตกต่างตรงที่คำสั่งนี้ไม่ต้องคัดลอกพื้นที่ที่ต้องการแทนที่  เพียงแค่คลิกไปบนพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะทำการลบริ้วรอยของภาพโดยการเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ที่ต้องการและเกลี่ยสี่ให้เหมือนกับพื้นที่รอบๆ  แต่เครื่อง Spot Healing Brush จะมีข้อจำกัดอยู่หนึ่งอย่างคือ  ไม่สามารถทำงานบริเวณพื้นที่ที่มีสีตัดกันมากๆเพราะโปรแกรมจะสับสนในการเลือกสีที่จะมาใช้  ทำให้สีที่ได้ไม่กลมกลื่นกัน

          1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้นมา
          2. คลิกเลือกเครื่องมือ    (Spot Healing Brush Tool ) บนกล่องเครื่องมือ (  Tool Box) 
          3. คลิกขวาบนพื้นที่รูปภาพ จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกำหนดค่าเครื่องมือ  หรือจะกำหนดที่แถบตัวเลือก ( Options Bar ) ให้กำหนดขนาดของเครื่องมือให้มีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ต้องการแก้ไขเล็กน้อย

          4. คลิกเมาส์ลงบนพื้นที่ที่ต้องการลบริ้วรอย

ภาพก่อนและหลังการลบริ้วรอย

 ชมภาพวิดีโอการสาธิต

Healing  Brush Tool 

          Healing Brush Tool เครื่องมือที่มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับ  Clone Stamp Tool คือจะต้องคัดลอกพื้นที่ที่ต้องการและนำไปแทนที่พื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง และมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบการทำงานของ Spot Healing Tool 
คือ จะทำการเกลี่ยสีที่นำไปแทนที่ให้เข้ากับสีของพื้นที่เดิมจึงทำให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาการเกิดลอยด่างบนรูปภาพซึ่งเกิดจากสีของพื้นที่ที่นำไปแทนที่และพื้นที่ที่จะต้องการตกแต่งแตกต่างกัน

1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้นมา
2. คลิกขวาที่เครื่องมือ    (Spot Healing Brush Tool) บนกล่องเครื่องมือ (Tool Box) และคลิกเลือก    (Spot Healing Brush Tool) 
3. คลิกขวาพื้นที่รูปภาพจะปรากฎหน้าต่างสำหรับกำหนดค่าเครื่องมือ หรือจะกำหนดที่แถบตัวเลือก (Options Dar) ให้กำหนดขนาดของเครื่องมือที่ Diameter ให้มีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ต้องการแก้ไขเล็กน้อย 
4. กำหนดค่า Hardness เพื่อให้ค่าความคมชัดของขอบการใช้เครื่องมือกับรูปภาพมีความกลมกลืนกันจนไม่เห็นความแตกต่าง
5. กำหนดค่า Spacing ให้มีค่าน้อยที่สุด เพื่อให้ระยะห่างระหว่างการลากเมาส์มีน้อยที่สุดทำให้สามารถให้งานได้ละเอียด
6. กำหนดรูปทรงของเครื่องมือที่ Angle และกำหนดองศาของการเอียงตัว ของเครื่องมือที่ Roundness

          7. เลือกหาพื้นที่ที่จะคัดลอกโดยจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีสีที่กลมกลืนกับพื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง  กดแป้น Alt + คลิกเมาส์ เพื่อเลือกพื้นที่นั้น
          8. เลื่อนเมาส์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการตกแต่งและเลือกเครื่องมือ  Healing Brush ลงไปบนพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข พื้นที่ที่คัดลอกไว้จะถูกนำไปแทนที่บนพื้นที่ที่เลือก

          9. หากพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขมีพื้นที่กว้าง ให้คลิกเมาส์และลากเมาส์ไปบนพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขได้เลย

          เมื่อเปรียบเทียบรูปภาพก่อนลบริ้วรอยและหลังลบริ้วรอยจะเห็นว่าเครื่องมือ  Healing Brush สามารถลบริ้วรอยได้อย่างกลมกลืนจนไม่เห็นร่องรอยด่างที่เกิดจากการตัดกันระหว่างสีที่ถูกคัดลอกมาแทนที่ และสีพื้นหลังของรูปภาพ

ภาพก่อนและหลังการลบริ้วรอย

 ชมภาพวิดีโอการสาธิต

Patch Tool

          Patch Tool เป็นเครื่องมือที่มีรูปแบบการทำงานเหมือนเครื่องมือ  Healing Brush คือจะต้องคัดลอกพื้นที่ที่ต้องการนำไปใช้แทนที่  และนำไปแทนที่ที่ต้องการแก้ไข แต่ Patch Tool จะแตกต่างตรงที่ผู้ใช้กำหนดพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขก่อนจึงเลือกพื้นที่ที่ต้องการนำมาแทนที่โปรแกรมจะทำการคัดลอกและนำพื้นที่ 
ที่ต้องการใช้พื้นที่มาใช้แทนที่ส่วนที่ต้องการแก้ไขโดยอัตโนมัติ  พร้อมทั้งเกลี่ยสีให้กลมกลืนกัน

          1. เปิดไพล์รูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้นมา
          2. คลิกขวาที่เครื่องมือ    (Spot Healing Brush) บนกล่องเครื่องมือ (Tool box ) และคลิกเลือก    (Patch Tool) 
          3. กำหนดรูปแบบการทำงานของเครื่องมือโดยการคลิกเลือก Souce ที่แถบตัวเลือก (Options Bar) 
         4. คลิกเมาส์ค้างและลากเมาส์รอบพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข


          5. เมื่อคลิกเมาส์จนรอบพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขแล้วให้คลิกเมาส์ค้างและลากพื้นที่  Selection ออกมาจาจุดเดิมไปยังพื้นที่ที่ต้องการคัดลอก


          6. โปรแกรมจะทำการคัดลอกพื้นที่ที่ต้องการนำมาแทนที่บนพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขและเกลี่ยสีให้กลมกลืนโดยอัตโนมัติ

ภาพก่อนและหลังการลบริ้วรอย

 

ที่มา : http://www.bj.ac.th/workittipon/chapter2/topic2.html

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here